Sprungziele
Inhalt

Leistungen für Menschen aus der Ukraine

Alle ukrainischen Geflüchteten, die die Voraussetzungen zum Bezug von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II erfüllen, können hierzu einen Antrag stellen.

Leistungen für Menschen aus der Ukraine
Соціальне забезпечення для біженців з України
Социальная помощь для украинских беженцев


Erstmalige Beantragung von Leistungen für erwerbsfähige Personen nach dem SGB II
Подання первинної заявки на отримання пільг для працездатних осіб відповідно до Соціального кодексу (SGB II)
Первое заявление на получение пособий для трудоспособных лиц в соответствии со вторым томом Кодекса социального обеспечения (SGB II)

Alle ukrainischen Geflüchteten, die die Voraussetzungen zum Bezug von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II erfüllen, können hierzu einen Antrag stellen. Die Antragsunterlagen finden Sie hier. Gern können Sie den Neuantrag auch hier online stellen und die die erforderlichen Nachweise direkt hochladen. Wir bitten Sie, dem Antrag  die Aufenthaltsbescheinigung beziehungsweise die Fiktionsbescheinigung beizufügen.

Усі українські біженці, які відповідають вимогам щодо отримання допомоги на забезпечення життєдіяльності згідно з SGB II, можуть подати заяву на її отримання. Формуляри для подання заяви можна знайти за посиланням. За бажанням можливе електронне заповнення формуляра за цим посиланням із функцією завантаження необхідних супроводжуючих документів. Просимо вас до заяви додати також ваш дозвіл на проживання або тимчасове „фіктивне“ посвідчення легального перебування (Fiktionsbescheinigung).

Все украинские беженцы, которые соответствуют требованиям для получения пособий на обеспечение жизнедеятельности согласно SGB II, могут подать заявление на их получение. Формуляры для подачи заявления можно найти здесь. При желании возможно электронное заполнение формуляра по ссылке с функцией загрузки необходимых сопровождающих документов. Просим вас при подаче заявления загрузить также ваш вид на жительство или временное удостоверение легального пребывания (Fiktionsbescheinigung).


Weiterbewilligung von Leistungen nach dem SGB II
Продовження одержання допомоги у рамках SGB II
Продление получения пособий в рамках SGB II

Leistungen nach dem SGB II werden immer für einen befristeten Zeitraum erbracht. Den genauen Zeitraum entnehmen sie bitte Ihrem Leistungsbescheid. Bitte beachten Sie, dass ein weiterer, nahtloser Leistungsbezug nur gewährleistet werden kann, wenn Sie Ihren unterschriebenen Weiterbewilligungsantrag (WBA) rechtzeitig, möglichst sechs Wochen vor Ablauf Ihres aktuellen Bewilligungszeitraums einreichen.

Виплати соціальної допомоги у рамках SGB II завжди здійснюються протягом обмеженого періоду часу. Цей період вказано у вашому повідомленні про надання пільг. Звертаємо вашу увагу на те, що подальше безперервне одержання допомоги можливе лише у разі своєчасного (по можливості за шість тижнів до завершення поточного періоду) подання підписаної вами заяви на продовження отримання пільг (WBA).

Выплаты пособий в рамках SGB II всегда осуществляются в течение ограниченного периода времени. Этот период указан в вашем уведомлении о предоставлении пособий. Обращаем ваше внимание на то, что дальнейшее непрерывное получение пособий возможно лишь в случае своевременной (по возможности за шесть недель до окончания текущего периода) подачи подписанного вами заявления о продлении получения пособий (WBA).

Zur Weiterbewilligung werden immer die Kontoauszüge aller vorhandenen Konten der letzten drei Monate vor der Antragsstellung – lückenlos und leserlich – sowie die Nachweise zu Ihren aktuellen Vermögensgegenständen benötigt. Abhängig vom Einzelfall kann die Vorlage weiterer Unterlagen erforderlich werden. Weitere Hinweise zum Weiterbewilligungsantrag finden sie hier.

Для продовження отримання допомоги необхідно подати розбірливі виписки без пропусків з усіх існуючих банківських рахунків за останні три місяці до моменту подання заяви, а також документи на всі існуючі майнові цінності. Залежно від конкретного випадку можуть знадобитися додаткові документи. Додаткову інформацію щодо подання заяви на продовження отримання допомоги можна знайти за посиланням.

Для продления получения пособий необходимо представить разборчивые выписки без пропусков со всех существующих банковских счетов за последние три месяца к моменту подачи заявления, а также документы на все существующие имущественные ценности. В зависимости от конкретного случая могут потребоваться дополнительные документы. Дополнительную информацию о подаче заявления о продлении получения пособий можно найти здесь.

Die Antragsunterlagen finden Sie hier. Gern können Sie den Weiterbewilligungsantrag auch hier online stellen und die erforderlichen Nachweise direkt hochladen.

Форма заяви доступна для завантаження за посиланням. За бажанням Ви можете надати заяву онлайн, заповнивши електронну форму за цим посиланням із функцією завантаження необхідних супровідних документів.

Формуляр заявления доступен для скачивания по ссылке. При желании возможно электронное заполнение формуляра по ссылке с функцией загрузки необходимых сопровождающих документов.


Weitere Informationen zu den Leistungen nach dem SGB II und zu den Ansprechpersonen sind auf den Seiten des Jobcenterszu finden.

Додаткову інформацію щодо соціальної допомоги відповідно до SGB II та відповідних контактних осіб можна знайти на веб-сторінці Центру зайнятості.

Дополнительную информацию о пособиях в рамках SGB II и соответствующих контактных лицах можно найти на сайте центра занятости.


Leistungen für vor dem 02.08.1956 geborene Geflüchtete und Bezieher von Altersrenten
Соціальна допомога біженцям, які народилися до 2 серпня 1956 р. та одержувачам пенсій за віком
Пособия для беженцев, родившихся до 02.08.1956 года, и получателей пенсий по старости

Geflüchtete, hilfebedürftige Menschen aus der Ukraine, die vor dem 02.08.1956 geboren wurden, erhalten Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII). Zuständig ist der Fachdienst Sozialhilfe. Voraussetzung hierfür ist eine (vorläufige) Aufenthaltserlaubnis oder eine so genannte Fiktionsbescheinigung vom Servicepunkt Migration. Hilfebedürftige Personen, die die genannte Altersgrenze noch nicht erreicht haben, aber bereits eine Rente wegen Alters beziehen (Altersrentner), erhalten ebenfalls Leistungen nach dem SGB XII. Das gilt auch für den Bezug von Altersrenten nach ukrainischem Recht.

Der Fachdienst Sozialhilfe wird alle bisher registrierten ukrainischen Geflüchteten kontaktieren, die den Antrag auf Leistungen nach dem SGB XII stellen dürfen. Dabei werden der Übergang in den neuen Rechtskreis erklärt und Termine vereinbart. Die antragsstellenden Personen werden gebeten, zum vereinbarten Termin die (vorläufige) Aufenthaltsbescheinigung beziehungsweise die Fiktionsbescheinigung sowie den ausgefüllten Antrag mitzubringen. Die Auszahlung der Leistungen des SGB XII wird nach Terminvereinbarung am Standort Oranienburg in der Adolf-Dechert-Straße 1 (Haupthaus) erfolgen. Für eine schnelle Bearbeitung bitten wir Sie, die folgenden Formulare auszufüllen und diese – soweit möglich – zuvor digital zu übermitteln. Bitte senden Sie diese Unterlagen per E-Mail an grundsicherung.team1@oberhavel.de oder grundsicherung.team2@oberhavel.de.

Біженці з України, які потребують допомоги, народжені до 2 серпня 1956 року, отримуватимуть пільги відповідно до Соціального кодексу, том дванадцять (SGB XII). Відповідальним за це є відділ соціального захисту (Fachdienst Sozialhilfe). Обов’язковою умовою для цього є (тимчасовий) дозвіл на проживання або так зване “фіктивне” посвідчення легального перебування в країні (Fiktionsbescheinigung), видані Міграційним центром. Право на соціальне забезпечення відповідно до SGB XII мають також особи, що потребують допомоги та які ще не досягли встановленого віку, проте вже отримують пенсію за віком (пенсіонери). Це стосується і призначення пенсій за віком за українським законодавством.

Відділ соціального захисту зв’яжеться з усіма українськими біженцями, яким було дозволено подавати заявки на отримання соціальної допомоги відповідно до Соціального кодексу, том дванадцять (SGB XII). Разом з цим буде пояснений перехід до нової правової системи та буде здійснено запис на прийом. Заявників просять, приходячи на узгоджений прийом, мати з собою (тимчасовий) дозвіл на перебування або тимчасове “фіктивне” посвідчення (Fiktionsbescheinigung) та заповнену заяву. Виплата соціальної допомоги відповідно до SGB XII відбуватиметься за попереднім записом у м. Оранієнбург за адресою Adolf-Dechert-Straße 1 (головний корпус). Для швидкої обробки просимо заповнити наступні форми та, якщо можливо, надіслати їх заздалегідь у цифровому вигляді. Будь ласка, надішліть ці документи на ел. пошту: grundsicherung.team1@oberhavel.de або grundsicherung.team2@oberhavel.de.

Нуждающиеся в социальной помощи беженцы из Украины, родившиеся до 02.08.1956 года, получают пособия в соответствии с XII томом Кодекса социального обеспечения (SGB XII). Ответственным по этому вопросу органом является ведомство социального обеспечения (Fachdienst Sozialhilfe). Необходимым условием для получения пособия является наличие (временного) вида на жительство или временного удостоверения легального пребывания в стране (Fiktionsbescheinigung), выданных в Миграционном центре. Лица, нуждающиеся в помощи, еще не достигшие установленного возраста, но уже получающие пенсию по старости, также получают пособия согласно SGB XII. Этот принцип распространяется также на получение пенсии по старости по украинскому законодательству.

Ведомство социального обеспечения свяжется со всеми зарегистрированными украинскими беженцами, имеющими право на подачу заявления на получение пособий в рамках SGB XII, и разъяснит принцип перехода к новой правовой системе, а также назначит время приёма. К назначенному времени заявителям необходимо будет принести (временный) вид на жительство или временное удостоверение легального пребывания (Fiktionsbescheinigung). Выплаты пособий в рамках SGB XII будут осуществляться по предварительной записи в отделении ведомства социального обеспечения по адресу Adolf-Dechert-Straße 1 (главное здание) в г. Ораниенбург. В целях ускорения обработки заявлений просьба заполнить следующие формуляры и по возможности отправить их предварительно по электронной почте. Просьба отправить эти документы по электронной почте на адрес grundsicherung.team1@oberhavel.de или grundsicherung.team2@oberhavel.de.


Auslandsbesuche/Hinweis zur Ortsabwesenheit
Виїзди за кордон/повідомлення про відсутність
Поездки за границу/Отсутствие по месту регистрации

Viele Menschen, die aufgrund des Krieges in der Ukraine aus der Heimat geflüchtet sind, hegen den Wunsch, zumindest für eine kurze Zeit die dort zurückgebliebenen Verwandten und Bekannten zu besuchen. Bei einigen besteht sogar der Wunsch nach einer langfristigen Rückkehr in die Heimat. Möglicherweise ist es auch geplant, Verwandte oder Bekannte an einem anderen Ort in Deutschland aufzusuchen. Diese Wünsche sind mehr als verständlich. In diesem Zusammenhang bitten wir Sie, die Hinweise im Themenbereich Erste Schritte für Geflüchtete die Abschnitte Aufenthaltsrecht sowie Rückkehr/Weiterreise zu beachten.

Falls Sie Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts beziehen, beachten Sie dabei bitte Folgendes:

  • Eine Ortsabwesenheit außerhalb des Nahbereichs ist im Regelfall auf drei Wochen je Kalenderjahr begrenzt und nur nach vorheriger Genehmigung durch das Jobcenter möglich.
  • Der Antrag muss vor Beginn der Reise bei Ihrem persönlichen Ansprechpartner gestellt werden. Ihren Ansprechpartner finden Sie hier. Verlängerungen sind nur im Einzelfall und auf Antrag möglich. Bitte sprechen Sie uns hierzu an.
  • Soweit keine vorherige Genehmigung eingeholt wird oder der genehmigte Zeitraum überschritten wird, entfällt der Leistungsanspruch. Gegebenenfalls müssten bereits an Sie gezahlte Leistungen von Ihnen zurückgezahlt werden.

Багато людей, які були вимушені через війну залишити свою батьківщину Україну, мають бажання хоча б ненадовго відвідати своїх родичів і знайомих, які там залишилися. Деякі навіть хочуть повернутися додому в довгостроковій перспективі. Також можливо, що дехто планує відвідати рідних або знайомих, які проживають в інших місцях у Німеччині. Ці бажання є більш ніж зрозумілими. У зв'язку з цим просимо вас ознайомитися з порядком дій на сторінці «Перші кроки в окрузі Оберхавель» (розділи «Право на перебування» та «Повернення на батьківщину/Переїзд»).

Якщо ви отримуєте соціальну допомогу для забезпечення собі засобів до існування, зверніть будь ласка увагу на наступне:

  • Якщо ви плануєте візити/подорожі поза вашим місцем проживання у Німеччині, то тривалість вашої відсутності зазвичай обмежується трьома тижнями на календарний рік і можлива лише за попередньою згодою центру зайнятості.
  • Заявку необхідно подати перед початком подорожі до вашої контактної особи. Ви можете знайти свою контактну особу тут. Подовження тривалості візиту/подорожі можливе лише в окремих випадках і за попереднім запитом. Будь ласка, зв'яжіться з нами з цього приводу.
  • Якщо попереднього схвалення не отримано або затверджену тривалість відсутності перевищено, право на отримання пільг втрачає чинність. Можливо, вам доведеться повернути вже отримані соціальні виплати.

Многие люди, покинувшие свою родину из-за войны в Украине, хотели бы кратковременно навестить своих родственников и знакомых, оставшихся там. Некоторые хотели бы вернуться домой и на более длительный срок. Возможно, кто-то планирует посещение родственников или знакомых в другой части Германии. Эти желания вполне понятны. В этой связи просим вас ознакомиться с порядком действий на странице «Первые шаги в районе Верхний Хафель» (разделы «Право на пребывание» и «Возвращение на родину/Переезд»).

Если вы получаете пособия на обеспечение жизнедеятельности, обратите внимание на следующий порядок действий:

  • Отсутствие по месту регистрации и нахождение за пределами вашего района ограничивается тремя неделями в календарный год и возможно только с предварительного разрешения центра занятости.
  • Заявление на отсутствие по месту регистрации необходимо подать закрепленному за вами сотруднику (контактному лицу) до начала поездки. Ответственного за вас сотрудника можно найти здесь. Продление времени отсутствия возможно только в исключительных случаях и по отдельному заявлению. Просьба в случае такой необходимости связаться с нами отдельно.
  • В случае неподачи заявления и, соответственно, неполучения предварительного разрешения или же превышения разрешенного времени отсутствия, утрачивается право на получение пособий. В некоторых случаях от вас могут потребовать возврата уже выплаченных вам пособий.

Informationen zu Registrierung, Aufenthalt, Leistungen, Unterstützungsangeboten und vieles mehr finden Sie hier: Oberhavel hilft der Ukraine

Інформацію щодо реєстрації, проживання, соціальної допомоги, пропозицій з підтримки та багато іншого можна знайти за посиланням: Оберхавель допомагає Україні

Информация о регистрации, проживании, социальных пособиях, предложениях помощи о многом другом доступна по ссылке: Верхний Хафель помогает Украине.

Kindergeld
Соціальна допомога на дитину
Денежное пособие на ребенка

Kindergeld
Соціальна допомога на дитину
Денежное пособие на ребенка

Kindergeld
Соціальна допомога на дитину
Денежное пособие на ребенка

Antrag und Informationen zum Kindergeld:

Kindergeld ist grundsätzlich eine Leistung, die gegenüber dem Bürgergeld vorrangig in Anspruch zu nehmen ist. Alle Betroffenen werden gebeten, den Antrag auf Kindergeld auszufüllen und im Jobcenter oder direkt bei der Familienkasse abzugeben. Das Jobcenter leitet den Antrag dann an die Familienkasse weiter. Der Antrag, dessen Anlage Kind und das Merkblatt Kindergeld sind in ukrainischer Sprache abrufbar: www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/ukraine-kindergeld

Заява та інформація щодо дотацій на дитину (Kindergeld):

дотації на дитину – це, в принципі, допомога, яка має бути витребувана в першу чергу, тобто є пріоритетною перед виплатою по безробіттю II (Bürgergeld). Усі, кого це стосується, мають заповнити заяву на отримання дотацій на дитину та надати її до Центру зайнятості або безпосередньо до відділу сімейних виплат. Центр зайнятості в свою чергу пересилає цю заяву до відділу сімейних виплат. Заява, додаток “Дитина” до неї та інформація щодо дотацій на дитину доступні українською мовою: www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/ukraine-kindergeld

Заявление и информация о детских пособиях:

Пособие на ребенка имеет приоритетное значение по сравнению с пособием по безработице II (Bürgergeld). Всем заинтересованным лицам предлагается заполнить заявление на получение детского пособия и сдать его в центр занятости или непосредственно в отдел семейных пособий (Familienkasse). Центр занятости перенаправит заявление в отдел семейных пособий. Само заявление, анкета на ребенка, а также информационная брошюра доступны на украинском языке на сайте: www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/ukraine-kindergeld

Agentur für Arbeit:
Stralsunder Straße 30, 16515 Oranienburg
Telefon: 0800 45555-00 (Dieser Anruf ist für Sie kostenfrei.)
Montag - Freitag: 08.00-18.00 Uhr
E-Mail: Oranienburg@arbeitsagentur.de

Öffnungszeiten:
Montag: 08.00-12.30 Uhr (vorrangig mit Terminvereinbarung)
Dienstag: 08.00-12.30 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 08.00-12.30 und 14.30-18.00 Uhr
Freitag: 08.00-12.30 Uhr (vorrangig mit Terminvereinbarung)
Vereinbarte Beratungstermine finden – unabhängig von den Öffnungszeiten – statt.

Агентство з питань зайнятості
Адреса: Stralsunder Straße 30, 16515 Oranienburg
Телефон: 0800 45555-00 (Цей дзвінок для Вас безкоштовний.)
Понеділок - п'ятниця: 08:00 - 18:00
Ел. пошта: Oranienburg@arbeitsagentur.de

Години роботи:
Понеділок: 08:00 - 12:30 (за попереднім записом)
Вівторок: 08:00 - 12:30
Середа: вихідний
Четвер: 08:00 - 12:30 та 14:30 - 18:00
П'ятниця: 08:00 - 12:30 (за попереднім записом)
Узгоджені консультації (за попереднім записом) відбуваються незалежно від зазначених часів прийому.

Агентство по трудоустройству:
Stralsunder Straße 30, 16515 Oranienburg
Телефон: 0800 45555-00 (звонок для вас бесплатный)
с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00
E-mail: Oranienburg@arbeitsagentur.de

Часы работы:
понедельник: 08:00-12:30 (в первую очередь по предварительной записи)
вторник: 08:00-12:30
среда: закрыто
четверг: 08:00-12:30 и 14:30-18:00
пятница: 08:00-12:30 (в первую очередь по предварительной записи)
Назначенные консультации проходят независимо от указанных часов работы.

Der Zutritt zur Agentur für Arbeit nur mit FFP2-Maske möglich.
Через інфекційну ситуацію відвідування Агенства з питань зайнятості можливе лише в захисних масках типу FFP2.
В связи с пандемией коронавируса доступ в агентство по трудоустройству возможен только при наличии маски FFP2.


Informationen zu Registrierung, Aufenthalt, Leistungen, Unterstützungsangeboten und vieles mehr finden Sie hier: Oberhavel hilft der Ukraine

Інформацію щодо реєстрації, проживання, соціальної допомоги, пропозицій з підтримки та багато іншого можна знайти за посиланням: Оберхавель допомагає Україні

Информация о регистрации, проживании, социальных пособиях, предложениях помощи о многом другом доступна по ссылке: Верхний Хафель помогает Украине

Kontoeröffnung / Währungsumtausch
Відкриття банківського рахунку / Обмін валюти
Открытие банковского счета / Обмен валюты

Kontoeröffnung / Währungsumtausch
Відкриття банківського рахунку / Обмін валюти
Открытие банковского счета / Обмен валюты

Kontoeröffnung

Ein Basiskonto kann zum Beispiel in der Sparkasse oder der Berliner Volksbank eröffnet werden, auch wenn kein ukrainischer Reisepass oder eine mit Sicherheitsmerkmalen versehene ukrainische ID-Card vorhanden ist. Für die Kontoeröffnung muss neben einem ukrainischen Ausweisdokument zusätzlich ein Dokument einer deutschen Behörde vorgelegt werden. Dies könnte eine Anlauf-, Fiktions- oder Meldebescheinigung sein, aus deren hervorgehen muss, dass die zu identifizierende Person unter dem im Ausweisdokument genannten Namen geführt wird. Die Bank kann frei gewählt werden. Es sollte darauf geachtet werden, wie hoch die Gebühren sind und wo Geld kostenlos abgehoben werden kann.

Відкриття банківського рахунку

Базовий рахунок можна відкрити, наприклад, у Ощадній касі (Sparkasse) або Берлінському народному банку (Berliner Volksbank), навіть не маючи на руках українського закордонного паспорту або українського посвідчення особи із захисними елементами. Для відкриття рахунку, крім українського посвідчення особи, необхідно надати документ, виданий німецьким органом. Це може бути так зване посвідчення про прибуття (Anlaufbescheinigung/Ankunftsnachweis), тимчасове, так зване “фіктивне”, посвідчення легального перебування в країні (Fiktionsbescheinigung) або свідоцтво про реєстрацію (Meldebescheinigung), яке підтверджує, що особа, яка відкриває рахунок, стоїть на обліку у німецьких органах під ім'ям, зазначеним у документі. Рішення про вибір банку можна ухвалити самостійно. Однак слід звернути увагу на розмір комісій за ведення банківського рахунку та наявність поблизу банкоматів для безкоштовного зняття готівки.

Открытие банковского счета

Базовый счет можно открыть, например, в Сберегательной кассе (Sparkasse) или в Берлинском народном банке (Berliner Volksbank), даже не имея на руках украинского загранпаспорта или украинского удостоверения личности с защитными элементами. Для открытия счета, помимо украинского удостоверения личности, необходимо предъявить документ, выданный немецким ведомством. Это может быть так называемое удостоверение о прибытии (Anlaufbescheinigung/Ankunftsnachweis), временное удостоверение легального пребывания в стране (Fiktionsbescheinigung) или свидетельство о регистрации (Meldebescheinigung), которое подтверждает, что лицо, открывающее счет, стоит на учете в немецких ведомствах под именем, указанным в документе. Решение о выборе банка можно принять самостоятельно. Однако следует обратить внимание на размер комиссий за ведение банковского счета и наличие поблизости банкоматов для бесплатного снятия наличных денег.

Währungsumtausch

Ukrainische Geflüchtete können bis zu 10.000 Hryvnia bei Banken und Sparkassen umtauschen. Für den Umtausch müssen sie sich ausweisen und neben dem ukrainischen Ausweisdokument auch ein Dokument einer deutschen Behörde vorlegen. Der Umtausch in Euro erfolgt zu dem auf der Webseite der Bundesbank (www.bundesbank.de/wechselkurse-uah) bekanntgegebenen Wechselkurs.

Обмін валюти

Українські біженці можуть обміняти в банках та ощадних касах до 10 тисяч гривень. Для обміну необхідно надати документ, що посвідчує особу, та поряд з українським посвідченням особи має бути пред’явлено документ від німецького органу. Конвертація в євро відбувається за курсом, опублікованим на сайті Німецького федерального банку (www.bundesbank.de/wechselkurse-uah).

Обмен валюты

Украинские беженцы могут обменять до 10 000 гривен в банках и Сберегательных кассах (Sparkasse). Для обмена необходимо предъявить украинское удостоверение личности, а также документ, выданный немецким ведомством, удостоверяющий право на легальное пребывание в стране. Обмен на евро происходит по курсу, опубликованному на сайте Немецкого федерального банка Bundesbank (www.bundesbank.de/wechselkurse-uah).


Informationen zu Registrierung, Aufenthalt, Leistungen, Unterstützungsangeboten und vieles mehr finden Sie hier:
Oberhavel hilft der Ukraine

Інформацію щодо реєстрації, проживання, соціальної допомоги, пропозицій з підтримки та багато іншого можна знайти за посиланням: Оберхавель допомагає Україні

Информация о регистрации, проживании, социальных пособиях, предложениях помощи о многом другом доступна по ссылке: Верхний Хафель помогает Украине


Geldleistungen

© stock.adobe.com/studio v-zwoelf